Front Civic de les comarques Gironinas

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ COORDINADORA DEL FRONT CÍVIC DE LES COMARQUES GIRONINES

Assistents:

Angel Navarro Rubio: (Arbúcies)

Liborio Guerrero Campos: (Vidreres)

Josefa Villarejo Valencia: (Arbúcies)

Manoli Ruíz Rodrigo: (Vidreres)

Maria Antònia Barón Fernández: (L’Escala)

Javier Liste Limés: (Girona)

Tomás Castillón Celaya: (Blanes)

Angel Navarro Villarejo: (Arbúcies)

Luís A. Sangüesa Càncer: (Olot)

Francesc Montalbán Cobo: (Bescanó)

Secretari:  Actua com a secretari, el mateix Coordinador: (Francesc Montalbán Cobo).

Excusen la seva absència els companys/es: Carlos Rodríguez López, Eva Martínez Álvarez,  Abel Fernández Renau i Reyes Rueda Gómez. Tots ells han justificat la seva absència (per trobar-se fora de Girona, alguns per qüestions personals i d’altres amb motiu d’aquestes festes que han anat a passar-les amb els familiars)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El Coordinador obre la sessió dient, que a la reunió ha convocat a tots els membres que varen ser elegits en l’Assemblea constitucional del dia 05/12/12 i a altres companys/es de noves localitats que s’han anat incorporant, amb la finalitat, de que puguin estar representades totes les poblacions a on tenim adherits/es.

PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ COORDINADORA DEL FRONT CÍVIC DE LES COMARQUES GIRONINES.

En aquest punt el Coordinador proposa donar-li la paraula al company Javier Liste, ja que porta una proposta elaborada pels companys/es de Girona de com organitzar-nos, i concretament ens proposen “no constituir la Comissió Coordinadora!”.

El company Javier, en representació dels companys de Girona, entre altres coses diu, que no es pot crear una Comissió Intercomarcal sense que hagi estat consensuada per tots en Assemblea i que sigui aquesta la que coordini les respectives assemblees locals. En definitiva diu, que l’òrgan decisori ha de ser en tot moment l’Assemblea formada per tots els membres i que la Comissió Coordinadora no és productiva en aquests moments, ja que limita la possibilitat de participació en la construcció col·lectiva del Front Cívic i per tant, afecta negativament a la il·lusió amb la que tots sumem a impulsar aquest projecte!.

A continuació es va obrir un debat en el qual vàrem participar tots i en el que va haver-hi coincidència de tots els assistents, excepte el company Javier de Girona, en torn a la següent proposta que va fer el Coordinador:  Es va recordar al company de Girona, que l’Assemblea constitucional ja es va fer el dia 5 de desembre amb la presència de companys/es que representaven 8 poblacions i que l’Assemblea la van presidir els companys de la Coordinadora de Catalunya Albert Escofet i Ramón Franquesa. Per tant, l’Assemblea és legítima, i en aquesta, es va elegir la nostra Comissió Coordinadora amb representació de totes les poblacions adherides en aquell moment i oberts a les poblacions que es vagin incorporant.

Que la Comissió Coordinadora estarà formada per un membre de cada població on tenim adherits/es i que les seves reunions estaran obertes als adherits/es que vulguin participar. També es va dir que si un company membre de la Comissió no pogués venir, podia ser representat per un altre company/a de la mateixa població, amb la finalitat de que tots puguem participar !.

Que queda clar que l’Assemblea és l’òrgan decisori i sobirà. No obstant, creiem que la Comissió Coordinadora ha d’existir per moltes raons: (per convocar les assemblees i dotar-les d’ordre del dia, per organitzar-nos entre assemblea i assemblea, per vehicular i orientar el nostre projecte en el dia a dia i sobretot, per estendre el nostre moviment social arreu de les nostres comarques que tot plegat acabem de començar i ens queda molt de treball a fer! Per totes aquestes coses i per moltes més, creiem que és imprescindible l’existència d’aquesta Comissió Coordinadora. No coneixem cap partit polític, associació, entitat o moviment social sigui de l’àmbit que sigui, que no es doti “d’una direcció o equip de treball reduït, ja li diguis comitè, executiva, permanent, junta o Comissió”).

La Comissió no és incompatible amb l’Assemblea ni obstaculitza res, ja que està oberta a la participació de tots i seguim les pautes marcades per la Coordinadora de Catalunya. Que una vegada constituïda l’Assemblea Territorial, “cada territori es doti d’una Comissió Coordinadora i les comissions que consideri oportunes i possibles!”.

Montalbán va concloure aquest punt dient, que curiosament les propostes dels companys de Girona coincidien amb el document “que un sector crític ha elaborat, en el qual demanen ficar a la nevera durant 6 mesos a Julio Anguita i els seus membres de confiança i els membres del Col·lectiu Prometeo, durant el procés constituent fins a la Constitució formal de l’Assemblea Estatal”. Va continuar dient, que era una aberració el que proposaven fer, precisament amb les persones que han promogut i projectat aquest moviment social. També va afegir, que aquestes propostes són legítimes, però que no les compartim cap dels que estem aquest vespre aquí presents, excepte el company de Girona. Que el nostre desig  és continuar treballant en la línia que ens han marcat els companys de la Coordinadora de Catalunya, per tal d’enfortir i estendre el nostre projecte a les nostres comarques. Que som majoria! I que per tant, no ens pararà ningú fins aconseguir el nostre objectiu. Els que no es sentin representats, poden optar per sortir del procés, però no obstruir-lo!

Finalment, la proposta de constituir la Comissió Coordinadora es va posar a votació, ja que el company Javier volia parlar del tema amb la resta de companys de Girona que havien elaborat la proposta en contra de la constitució de la Comissió. Ell va decidir abstenir-se fins que no parli amb la resta. Per tant, la Comissió Coordinadora de les comarques gironines va quedar constituïda i aprovada amb 9 vots a favor i 1 abstenció”.

SEGON.- VARIS: PRIVATITZACIÓ DE L’ABS DE L’ESCALA – ILP SOBRE RENTA GARANTITZADA .

  • PRIVATITZACIÓ DE L’ABS DE L’ESCALA

Sobre aquest punt va haver-hi coincidència: com a Front Cívic, ens hem de posicionar en contra de les privatitzacions dels serveis públics en general i en concret, amb aquest tant essencial com és la Sanitat, encara més!. Aquí a les nostres comarques tenim els casos del CAP de Vidreres i el de l’ABS de l’Escala. Aquest últim, el de l’Escala, ja s’ha adjudicat el servei a l’empresa EULEN i afecta a set municipis més.

Per assentiment estem tots d’acord, en que hem d’intentar de fer algun tipus de mobilització i pressionar amb totes les eines amb les que disposem per tal d’aturar aquestes privatitzacions, però, conscients de que la cosa està difícil!. El company Liborio diu, que ens ha enviat una Moció per correu sobre aquest tema, que tenen pensat de presentar a l’Ajuntament de Vidreres. Montalbán es

compromet a mirar-se la Moció i acabar de concretar-la en la pròxima reunió de la Comissió Coordinadora. No obstant, estem tots d’acord de que la Moció en els Ajuntaments es pot presentar com a  Front Cívic! Però, mitjançant els grups municipals i/o regidors que són els que tenen competències!. En aquest sentit, són els companys/es adherits/es els que han de ser coneixedors de quins són els grups o regidors més adients o sensibles a aquest tema en la seva població, “per utilitzar-los en la presentació i defensa de la Moció!”.

  • ILP SOBRE RENTA GARANTITZADA

Respecte aquest punt, van sortit vàries dubtes, Es va confondre l’IPREM (Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples) amb la proposta d’ILP de Renta Garantida de Ciutadania, que és concretament la que estem impulsant aquí a Catalunya .

Els companys que portaven aquesta proposta no tenien clar si es poden recollir signatures en les nostres comarques, o si primer hem de anomenar un Fedatari provincial o no. Davant d’aquests dubtes, hem decidir consultar amb els nostres companys/es de la Comissió Coordinadora de Catalunya o amb Diosdado Toledano que sembla que és el Responsable o un dels que se’n cuiden. A més, també es va dir que aquesta ILP té un problema a l’hora de projectar la recollida i actuació a nivell d’Estat, ja que aquesta ILP “es situa com a desenvolupament de l’Estatut de Catalunya i no ens serveix per a una acció a nivell d’Estat!”.

 De totes maneres ens comprometem a treballar aquest tema. Aconseguir la Renda Garantida de Ciutadania de manera que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i que ha de consistir: en un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Un dret subjectiu de caràcter individual, però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

En definitiva, la prestació econòmica de la RGC ha de tenir caràcter suplementari; ha de ser el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

TERCER.- TORN OBERT DE PARAULES.

  • COMUNICACIÓ.

En aquest tema també va haver-hi unanimitat de criteris: La freqüència de reunions de la Comissió Coordinadora es va decidir que hauria de ser com a mínim mensual. També es va dir que els mitjans de comunicació entre nosaltres hauríem de ser molt diversos (telèfon , correu electrònic, carta, Facebook, Web, etc…). En aquest sentit, se’ls va suggerir als companys de Blanes i Girona, (Tomás i Javier) que portessin per a la propera reunió una

proposta concreta sobre la creació de una Web del Front Cívic a les nostres comarques!. També es va ressaltar la necessitat de contactar amb altres plataformes o moviments socials similars.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan són un quart de deu del vespre.

N’estén l’acta, el Coordinador i secretari

En Bescanó, a 21 de desembre de 2.012

Signat: Francesc Montalbán Cobo

Anuncios

Deja un comentario, Habla mal de mi pero habla......

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s